Centrum Rehabilitacji

pw. św. Rocha Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.

 

1. Uczestnk turnusu ma prawo do:

a) pełnego i nieskrępowanego wypoczynku przez cały okres trwania turnusu.

b) zapewnienia bezpieczeństwa pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o uczestniku.

c) profesjonalnej i uprzejmej obsługi ze strony pracowników Centrum.

d) Żądania wykonywania wszelkich niezbednych napraw wyposazenia pokoju podczas jego nieobecności, a w przypadku jego obecności, tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę. W przypadkach nadzwyczajnych centrum dokonuje niezbędnych napraw także bez uzyskania zgody uczestnika turnusu.

2. Uczestnik turnusu zobowiązany jest do:

a) zapoznania się z programem turnusu.

b) Przestrzegania zakazu spozywania alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków i innych środków odużających na terenie Centrum.

c) Przestrzegania ciszy nocnej trwającej od 22.00 do 6.00.

d) zabezpieczenia na własny koszt w leki. które musi przyjmować stale. Opiekunowie mają obowiązek pomagania swoim podopiecznym.

e) Punktualnego stawiania się na posiłki, zabiegi lecznicze i zajęcia przeznaczone dla uczestników.

f) zgłaszania kierownikowi turnusu konieczności opuszczenia w przypadkach losowych terenu Centrum. Opuszczenie Centrum odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność uczestnika.

g) szanowania powierzonego sprzętu i wyposażenia Centrum. Za dokonanie zniszczenia odpowiada uczestnik turnusu, jeżeli nastąpiły z jego winy lub jego opiekuna.

h) zgłaszania powstałych szkód, awarii i innych sytuacji nadzwyczajnych niezwłocznie po ich zaistnieniu.

i) nie używania na terenie Centrum: grzałek, żelazek, czajników i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.

j) dbania o czystość i porządek w pokoju w czasie trwania turnusu. Centrum zapewnia uczestnikom bezpłatnie sprzęt oraz środki techniczne w ilościach niezbędnych do utrzymania czystości.

k) zabezpieczenia we własnym zakresie pieniędzy i innych rzeczy stanowiących własność uczestnika. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie.

l) przestrzegania niniejszego Regulamimu oraz uwag kierownika turnusu.

Życzymy miłego pobytu. Dyrekcja