Acheter Priligy Viagra Suisse Acheter Levitra Orodispersible Acheter Cialis 5mg Cialis Suisse Acheter Levitra Acheter Propecia
Ramowy program turnusu

Centrum Rehabilitacji

pw. św. Rocha Caritas Diecezji Łomżyńskiej

new balance oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Scarpe louis vuitton Ray ban adidas Adidas superstar longchamp air max Cinture scarpe Puma
Scarpe da donna Scarpe Scarpe Adidas adidas Scarpe Scarpe Scarpe hogan oakley nike air presto new balance nike air max adidas Scarpe nike free nike blazer
Acheter Cialis strips viagra femme Acheter paquet tests generique Viagra pour femme Acheter priligy generique Meizitang Soft Gel Acheter Paquet test Viagra Acheter Propecia Cialis pas cher Achetez viagra Cialis en ligne Acheter Viagra En Ligne Acheter Propecia acheter du cialis

 

RAMOWY PROGRAM

 

turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco - rekreacyjnego

 

dla grup osób niepełnosprawnych:

 

-  z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 

-       z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich

 

Cel główny turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w formie rehabilitacji zdrowotnej i społecznej połączonej z elementami aktywnego wypoczynku to ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu, powodujących wzrost samodzielności w życiu społecznym, połączone ze wsparciem duchowym.

 

Cele szczegółowe turnusów rehabilitacyjnych:

 

-        integracja środowiskowa, nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych,

 

-        poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej,

 

-        wzrost pogody ducha i optymizmu,

 

-        wsparcie duchowe,

 

-        zmiana negatywnego nastawienia osoby niepełnosprawnej, chorej do swojego schorzenia,

 

-        wprowadzenie pozytywnego nastawienia do aktywnego spędzania czasu,

 

-        rozwijanie zainteresowań,

 

-        wytworzenie potrzeby odniesienia sukcesu,

 

-        podwyższenie samooceny

 

-        edukacja rodziców mająca na celu doskonalenie umiejętności pielęgnacji i rehabilitacji

 

-        własnego dziecka (w przypadku gdy uczestnikiem turnusu jest dziecko),

 

-        rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługowych,

 

-        umożliwienie wypoczynku fizycznego i psychicznego,

 

-        wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie,

 

-        usamodzielnianie w życiu codziennym, organizacji czasu wolnego.

 

 

Kadra realizująca program turnusu rehabilitacyjnego:

 

-        kierownik turnusu,

 

-        lekarz ze specjalizacją w zakresie rehabilitacji,

 

-        lekarz ze specjalizacją w zakresie neurologii,

 

-        fizjoterapeuci,

 

-        pedagog,

 

-        psycholog,

 

-        logopeda,

 

-        pielęgniarki,

 

-        pracownik KO,

 

-        hipoterapeuta.


Formy rehabilitacji na turnusie:

 

-        rehabilitacja społeczna,

 

-        rehabilitacja lecznicza.

 

Rehabilitacja społeczna

 

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych w różnych formach integracji społecznej z wykorzystaniem elementów socjoterapii i terapii zajęciowej.

 

Socjoterapia

 

Zajęcia sportowe i rekreacyjne - wycieczki, spacery, zawody, konkursy oraz rehabilitacja ruchowa.

 

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne - spotkania mające nacelu bliższe poznanie się osób nieśmiałych, np. poprzez ognisko, wieczorek taneczny, wyjście do teatru lub kina, wieczór poezji i inne.

 

Zajęcia oświatowe:

 

-        prowadzenie wykładów na temat chorób objętych zakresem profili leczniczych (istota schorzenia, profilaktyka zachorowania, leczenie farmakologiczne, profilaktyka powikłań, higiena życia, rola diety),

 

-        promocja zdrowia w formie nauki zdrowego trybu życia (zwalczanie nałogów, wytwarzanie prawidłowych nawyków zdrowego żywienia, wytwarzanie nawyków aktywności ruchowej poprzez ćwiczenia i naturoterapię, systematyczną
i powszechną kontrolę czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, wczesną diagnostykę, podnoszenie poziomu wiedzy społecznej o warunkach i potrzebach zdrowia).

 

Terapia duchowa:

 

-        zawiązanie i umacnianie wspólnoty.

 

Sekcja modlitewna:

 

-        zaangażowanie w prowadzenie eucharystii np. czytanie, śpiewy.

 

Treningi samodzielności:

 

-        rozwijanie umiejętności samodzielnego planowania i organizowania czasu wolnego indywidualnie i dla grupy, korzystając z bazy rekreacyjno – sportowej ośrodka np. samodzielne spacery i wycieczki po okolicy, zabawy i gry towarzyskie, hobby,

 

-  rozwijanie samodzielności w zakresie organizacji życia codziennego np. doskonalenie obsługi sprzętu komputerowego.

 

Terapia zajęciowa

 

Turystyka – stanowi część rehabilitacji socjalnej, podnosi sprawność i zaradność życiową, wdraża do współżycia w grupie, uczy społecznego zachowania w środowisku, uspokaja podniecenie ruchowe w przypadku nadpobudliwości - wycieczki, prelekcje pt. „Podróże
i piękno regionu ”.

 

Artoterapia:

 

-     warsztaty plastyczne – wyszukanie osób uzdolnionych plastycznie i osób zainteresowanych malarstwem oraz rzeźbą, wstępne zaprezentowanie się tych osób, zajęcia w grupach – poznawanie technik malarskich, prezentowanie twórczości
i życiorysów słynnych malarzy, wspólne wyjście do muzeum lub galerii, zaprezentowanie prac wykonanych przez uczestników warsztatów;

 

-        warsztaty literackie – wyszukanie osób uzdolnionych i osób zainteresowanych poezją
i literaturą, wstępne zaprezentowanie się tych osób, zajęcia w grupach – prezentowanie twórczości i życiorysów słynnych pisarzy i poetów, spotkania z regionalnymi twórcami, wspólne wyjście do teatru lub kina na prezentacje filmowe dzieł literackich, twórczość własna uczestników i jej zaprezentowanie przed publicznością.

 

Choreoterapia – warsztaty taneczne, wyszukanie osób uzdolnionych tanecznie, wstępne zaprezentowanie się tych osób, zajęcia w grupach – próby choreografii i tańca, prezentowanie twórczości i życiorysów kompozytorów, prezentacje różnego rodzaju tańca – taniec towarzyski, ludowy, nowoczesny oraz balet, zaprezentowanie umiejętności wg własnej choreografii przed publicznością.

 

Muzykoterapia – warsztaty muzyczne, wyszukanie osób uzdolnionych muzycznie i osób zainteresowanych muzyką, zaprezentowanie się tych osób, zajęcia w grupach – próby grania, prezentowanie twórczości i życiorysów słynnych muzyków, prezentacje różnego rodzaju muzyki kameralnej, ludowej, rozrywkowej, innej, wspólne wyjście na koncert muzyki kameralnej lub inne widowisko, zaprezentowanie umiejętności wokalno-instrumentalnych uczestników przed publicznością.

 

Klimatoterapia – podwyższenie skuteczności stosowanych antybiotyków oraz preparatów immunostymulujących poprzez walory klimatyczne np. spacery, piesze wycieczki, gry
i zabawy z wykorzystaniem naturalnych walorów otoczenia, helioterapia (leżakowanie na słońcu).

 

Centrum informacji – poradnictwo psychologiczne i grupy wsparcia – doraźna pomoc. Prowadzenie działalności informacyjno - oświatowej wskazującej gdzie i jakiej pomocy należy szukać w miejscu zamieszkania, spotkania w grupach – zajęcia są modelowym pokazem wyjaśniającym czym są grupy wsparcia oraz jakie z tego wynikają korzyści, mają za zadanie zainspirować aktywną pracę we własnym środowisku.

 

Metody realizacji rehabilitacji społecznej:

 

-        metody oparte na słowie (opis, opowiadanie pogadanka, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusja),

 

-        metody oparte na obserwacji (obserwowanie naturalnych okazów w naturalnych sytuacjach),

 

-        metody oparte na działaniu (zajęcia integracyjne grup, gry i zabawy zespołowe, ekspresja plastyczna).

 

Formy realizacji rehabilitacji społecznej:

 

-        wycieczki piesze,

 

-        wycieczki autokarowe turystyczno-krajoznawcze,

 

-        rejsy statkiem,

 

-        spotkania przy ognisku,

 

-        wieczorki taneczne,

 

-        muzykoterapia,

 

-        gry i zabawy ruchowe,

 

-        projekcje filmów,

 

-        konkursy wiedzy, muzyczne,

 

-        prelekcje,

 

-        spotkania integracyjne,

 

-        spotkania z artystami ludowymi – poznanie technik rękodzieła ludowego,

 

-        spotkania z poetą,

 

-        spotkania modlitewno-wspólnotowe,

 

-        prelekcje i pokazy z zakresu promocji zdrowia,

 

-        zajęcia aktywizujące pracę półkul mózgowych,

 

-        treningi samodzielności z wykorzystaniem zaplecza rekreacyjno – sportowego ośrodka.

 

Rehabilitacja lecznicza

 

Rehabilitacja lecznicza polega na przywróceniu sprawności fizycznej poprzez zabiegi rehabilitacyjne np.:

 

Kinezyterapia – terapia ruchem - indywidualna i zespołowa (ruch stanowi ogniwo łączące leczenie ze zdrowiem i jest ważny nie tylko dla narządu ruchu, lecz dla wszystkich układów organizmu. Układ mięśniowy jest nie zastąpionym nośnikiem energii kinetycznej i głównym ośrodkiem metabolizmu. Bodźce, powstające w układzie mięśniowym przy wykonywaniu ruchu, przenoszą się na drodze odruchów przez ośrodkowy układ nerwowy na narządy wewnętrzne i wywierają na nie korzystny wpływ pobudzający i troficzny), ciepłolecznictwo, elektroterapia, hydroterapia.

 

Fizykoterapia – światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, elektroterapia.

 

Hydroterapia – ćwiczenia w wodzie, zabiegi wodne.

 

Rehabilitacja lecznicza obejmuje:

 

-        badanie lekarskie (wstępne i końcowe),

 

-        konsultacje lekarskie (dobór form i metod rehabilitacji),

 

-        całodobową opiekę pielęgniarską,

 

-        zabiegi według wskazań lekarza dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Realizacja zadań programowych:

 

  1. Szczegółowe zapoznanie uczestników z programem turnusu i regulaminem.
  2. Zabezpieczenie turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie.
  3. Opracowanie i realizacja programu turnusu, organizowanie zajęć kulturalnych dostosowanych do grupy schorzeń, możliwości i zainteresowań uczestników turnusu
    o możliwie wysokim stopniu atrakcyjności.
  4. Realizacja indywidualnych programów rehabilitacji – czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.
  5. Stałe omawianie przebiegu realizacji programu rehabilitacji z personelem medycznym przy udziale Kierownika Ośrodka.
  6. Tworzenie klimatu „rodziny” podczas zajęć programowych na turnusie.
  7. Umożliwienie przeprowadzania treningów samodzielności z wykorzystaniem zaplecza rekreacyjno – sportowego ośrodka.
  8. Całodobowa opieka nad uczestnikami turnusu – pełna gotowość kadry niezależnie od funkcji pełnionych w turnusie.

 

Ramowy rozkład dnia w turnusie rehabilitacyjnym

 

07:30                        Wsparcie duchowe – Eucharystia.

 

08:00                        Śniadanie.

 

09:00 – 14:00            Indywidualne zabiegi lecznicze zgodnie z kartą zleceń.

 

14:00                        Obiad.

 

14:30 – 15:00           Czas wolny.

 

15:00 – 18:00                       Integracja społeczna z wykorzystaniem elementów socjoterapii i terapii zajęciowej.

 

18:00                       Kolacja.

 

19:00 – 20:00           Treningi samodzielności z wykorzystaniem zaplecza rekreacyjno-sportowego ośrodka.

 

20:00 – 22:00           Czas wolny.

 

22:00                       Cisza nocna.

 

 

 

 

Kamagra Bestellen erectiepillen kopen Cialis Kopen Viagra Sildenafil Sandoz viagra pillen kopen Viagra Kopen Viagra Cialis Cialis Levitra Cialis Levitra Levitra Viagra Levitra Cialis Viagra
viagra generika cialis daily australia levitra australia viagra kaufen cialis online levitra kaufen cialis generika viagra tablets australia levitra generika kamagra jelly kamagra shop levitra online australia
cialis en om dagen viagra priser apotek kamagra bivirkninger levitra virkning cialis online danmark viagra virkning kamagra 100mg preis viagra online kaufen kamagra oral jelly bestellen deutschland levitra erfahrungsberichte cialis patent levitra dosierung cialis rezeptfrei cialis erfahrungen
levitra en ligne kamagra gel pas cher cialis 20mg pas cher cialis effet secondaire kamagra 100mg pour femme cialis ou viagra viagra en ligne levitra avis levitra vaikutus kamagra jelly kokemuksia cialis hinta viron apteekissa cialis kokemuksia viagra vaikutus viagra reseptin hankkiminen levitra bijwerkingen kamagra kopen in de winkel kamagra bijsluiter cialis kopen in nederland viagra werking cialis bijwerkingen viagra kopen apotheek