Centrum Rehabilitacji

pw. św. Rocha Caritas Diecezji Łomżyńskiej

 

RAMOWY PROGRAM

 

turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco - rekreacyjnego

 

dla grup osób niepełnosprawnych:

 

-  z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 

-       z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich

 

Cel główny turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w formie rehabilitacji zdrowotnej i społecznej połączonej z elementami aktywnego wypoczynku to ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu, powodujących wzrost samodzielności w życiu społecznym, połączone ze wsparciem duchowym.

 

Cele szczegółowe turnusów rehabilitacyjnych:

 

-        integracja środowiskowa, nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych,

 

-        poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej,

 

-        wzrost pogody ducha i optymizmu,

 

-        wsparcie duchowe,

 

-        zmiana negatywnego nastawienia osoby niepełnosprawnej, chorej do swojego schorzenia,

 

-        wprowadzenie pozytywnego nastawienia do aktywnego spędzania czasu,

 

-        rozwijanie zainteresowań,

 

-        wytworzenie potrzeby odniesienia sukcesu,

 

-        podwyższenie samooceny

 

-        edukacja rodziców mająca na celu doskonalenie umiejętności pielęgnacji i rehabilitacji

 

-        własnego dziecka (w przypadku gdy uczestnikiem turnusu jest dziecko),

 

-        rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługowych,

 

-        umożliwienie wypoczynku fizycznego i psychicznego,

 

-        wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie,

 

-        usamodzielnianie w życiu codziennym, organizacji czasu wolnego.

 

 

Kadra realizująca program turnusu rehabilitacyjnego:

 

-        kierownik turnusu,

 

-        lekarz ze specjalizacją w zakresie rehabilitacji,

 

-        lekarz ze specjalizacją w zakresie neurologii,

 

-        fizjoterapeuci,

 

-        pedagog,

 

-        psycholog,

 

-        logopeda,

 

-        pielęgniarki,

 

-        pracownik KO,

 

-        hipoterapeuta.


Formy rehabilitacji na turnusie:

 

-        rehabilitacja społeczna,

 

-        rehabilitacja lecznicza.

 

Rehabilitacja społeczna

 

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych w różnych formach integracji społecznej z wykorzystaniem elementów socjoterapii i terapii zajęciowej.

 

Socjoterapia

 

Zajęcia sportowe i rekreacyjne - wycieczki, spacery, zawody, konkursy oraz rehabilitacja ruchowa.

 

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne - spotkania mające nacelu bliższe poznanie się osób nieśmiałych, np. poprzez ognisko, wieczorek taneczny, wyjście do teatru lub kina, wieczór poezji i inne.

 

Zajęcia oświatowe:

 

-        prowadzenie wykładów na temat chorób objętych zakresem profili leczniczych (istota schorzenia, profilaktyka zachorowania, leczenie farmakologiczne, profilaktyka powikłań, higiena życia, rola diety),

 

-        promocja zdrowia w formie nauki zdrowego trybu życia (zwalczanie nałogów, wytwarzanie prawidłowych nawyków zdrowego żywienia, wytwarzanie nawyków aktywności ruchowej poprzez ćwiczenia i naturoterapię, systematyczną
i powszechną kontrolę czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, wczesną diagnostykę, podnoszenie poziomu wiedzy społecznej o warunkach i potrzebach zdrowia).

 

Terapia duchowa:

 

-        zawiązanie i umacnianie wspólnoty.

 

Sekcja modlitewna:

 

-        zaangażowanie w prowadzenie eucharystii np. czytanie, śpiewy.

 

Treningi samodzielności:

 

-        rozwijanie umiejętności samodzielnego planowania i organizowania czasu wolnego indywidualnie i dla grupy, korzystając z bazy rekreacyjno – sportowej ośrodka np. samodzielne spacery i wycieczki po okolicy, zabawy i gry towarzyskie, hobby,

 

-  rozwijanie samodzielności w zakresie organizacji życia codziennego np. doskonalenie obsługi sprzętu komputerowego.

 

Terapia zajęciowa

 

Turystyka – stanowi część rehabilitacji socjalnej, podnosi sprawność i zaradność życiową, wdraża do współżycia w grupie, uczy społecznego zachowania w środowisku, uspokaja podniecenie ruchowe w przypadku nadpobudliwości - wycieczki, prelekcje pt. „Podróże
i piękno regionu ”.

 

Artoterapia:

 

-     warsztaty plastyczne – wyszukanie osób uzdolnionych plastycznie i osób zainteresowanych malarstwem oraz rzeźbą, wstępne zaprezentowanie się tych osób, zajęcia w grupach – poznawanie technik malarskich, prezentowanie twórczości
i życiorysów słynnych malarzy, wspólne wyjście do muzeum lub galerii, zaprezentowanie prac wykonanych przez uczestników warsztatów;

 

-        warsztaty literackie – wyszukanie osób uzdolnionych i osób zainteresowanych poezją
i literaturą, wstępne zaprezentowanie się tych osób, zajęcia w grupach – prezentowanie twórczości i życiorysów słynnych pisarzy i poetów, spotkania z regionalnymi twórcami, wspólne wyjście do teatru lub kina na prezentacje filmowe dzieł literackich, twórczość własna uczestników i jej zaprezentowanie przed publicznością.

 

Choreoterapia – warsztaty taneczne, wyszukanie osób uzdolnionych tanecznie, wstępne zaprezentowanie się tych osób, zajęcia w grupach – próby choreografii i tańca, prezentowanie twórczości i życiorysów kompozytorów, prezentacje różnego rodzaju tańca – taniec towarzyski, ludowy, nowoczesny oraz balet, zaprezentowanie umiejętności wg własnej choreografii przed publicznością.

 

Muzykoterapia – warsztaty muzyczne, wyszukanie osób uzdolnionych muzycznie i osób zainteresowanych muzyką, zaprezentowanie się tych osób, zajęcia w grupach – próby grania, prezentowanie twórczości i życiorysów słynnych muzyków, prezentacje różnego rodzaju muzyki kameralnej, ludowej, rozrywkowej, innej, wspólne wyjście na koncert muzyki kameralnej lub inne widowisko, zaprezentowanie umiejętności wokalno-instrumentalnych uczestników przed publicznością.

 

Klimatoterapia – podwyższenie skuteczności stosowanych antybiotyków oraz preparatów immunostymulujących poprzez walory klimatyczne np. spacery, piesze wycieczki, gry
i zabawy z wykorzystaniem naturalnych walorów otoczenia, helioterapia (leżakowanie na słońcu).

 

Centrum informacji – poradnictwo psychologiczne i grupy wsparcia – doraźna pomoc. Prowadzenie działalności informacyjno - oświatowej wskazującej gdzie i jakiej pomocy należy szukać w miejscu zamieszkania, spotkania w grupach – zajęcia są modelowym pokazem wyjaśniającym czym są grupy wsparcia oraz jakie z tego wynikają korzyści, mają za zadanie zainspirować aktywną pracę we własnym środowisku.

 

Metody realizacji rehabilitacji społecznej:

 

-        metody oparte na słowie (opis, opowiadanie pogadanka, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusja),

 

-        metody oparte na obserwacji (obserwowanie naturalnych okazów w naturalnych sytuacjach),

 

-        metody oparte na działaniu (zajęcia integracyjne grup, gry i zabawy zespołowe, ekspresja plastyczna).

 

Formy realizacji rehabilitacji społecznej:

 

-        wycieczki piesze,

 

-        wycieczki autokarowe turystyczno-krajoznawcze,

 

-        rejsy statkiem,

 

-        spotkania przy ognisku,

 

-        wieczorki taneczne,

 

-        muzykoterapia,

 

-        gry i zabawy ruchowe,

 

-        projekcje filmów,

 

-        konkursy wiedzy, muzyczne,

 

-        prelekcje,

 

-        spotkania integracyjne,

 

-        spotkania z artystami ludowymi – poznanie technik rękodzieła ludowego,

 

-        spotkania z poetą,

 

-        spotkania modlitewno-wspólnotowe,

 

-        prelekcje i pokazy z zakresu promocji zdrowia,

 

-        zajęcia aktywizujące pracę półkul mózgowych,

 

-        treningi samodzielności z wykorzystaniem zaplecza rekreacyjno – sportowego ośrodka.

 

Rehabilitacja lecznicza

 

Rehabilitacja lecznicza polega na przywróceniu sprawności fizycznej poprzez zabiegi rehabilitacyjne np.:

 

Kinezyterapia – terapia ruchem - indywidualna i zespołowa (ruch stanowi ogniwo łączące leczenie ze zdrowiem i jest ważny nie tylko dla narządu ruchu, lecz dla wszystkich układów organizmu. Układ mięśniowy jest nie zastąpionym nośnikiem energii kinetycznej i głównym ośrodkiem metabolizmu. Bodźce, powstające w układzie mięśniowym przy wykonywaniu ruchu, przenoszą się na drodze odruchów przez ośrodkowy układ nerwowy na narządy wewnętrzne i wywierają na nie korzystny wpływ pobudzający i troficzny), ciepłolecznictwo, elektroterapia, hydroterapia.

 

Fizykoterapia – światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, elektroterapia.

 

Hydroterapia – ćwiczenia w wodzie, zabiegi wodne.

 

Rehabilitacja lecznicza obejmuje:

 

-        badanie lekarskie (wstępne i końcowe),

 

-        konsultacje lekarskie (dobór form i metod rehabilitacji),

 

-        całodobową opiekę pielęgniarską,

 

-        zabiegi według wskazań lekarza dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Realizacja zadań programowych:

 

  1. Szczegółowe zapoznanie uczestników z programem turnusu i regulaminem.
  2. Zabezpieczenie turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie.
  3. Opracowanie i realizacja programu turnusu, organizowanie zajęć kulturalnych dostosowanych do grupy schorzeń, możliwości i zainteresowań uczestników turnusu
    o możliwie wysokim stopniu atrakcyjności.
  4. Realizacja indywidualnych programów rehabilitacji – czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.
  5. Stałe omawianie przebiegu realizacji programu rehabilitacji z personelem medycznym przy udziale Kierownika Ośrodka.
  6. Tworzenie klimatu „rodziny” podczas zajęć programowych na turnusie.
  7. Umożliwienie przeprowadzania treningów samodzielności z wykorzystaniem zaplecza rekreacyjno – sportowego ośrodka.
  8. Całodobowa opieka nad uczestnikami turnusu – pełna gotowość kadry niezależnie od funkcji pełnionych w turnusie.

 

Ramowy rozkład dnia w turnusie rehabilitacyjnym

 

07:30                        Wsparcie duchowe – Eucharystia.

 

08:00                        Śniadanie.

 

09:00 – 14:00            Indywidualne zabiegi lecznicze zgodnie z kartą zleceń.

 

14:00                        Obiad.

 

14:30 – 15:00           Czas wolny.

 

15:00 – 18:00                       Integracja społeczna z wykorzystaniem elementów socjoterapii i terapii zajęciowej.

 

18:00                       Kolacja.

 

19:00 – 20:00           Treningi samodzielności z wykorzystaniem zaplecza rekreacyjno-sportowego ośrodka.

 

20:00 – 22:00           Czas wolny.

 

22:00                       Cisza nocna.